Kako da... Naša priča

GEOPORTAL – SVE O DRŽAVNOM poljoprivrednom ZEMLJIŠTU na jednom mestu i na jedan KLIK

Branko Lakić, direktor Uprave za poljoprivredno zemljište
Geoportal je namenjen svim zainteresovanim poljoprivrednicima koji razmišljaju o tome da uzmu u zakup državno poljoprivredno zemljište, ali i celokupnoj javnosti, jer se na jednostavan, brz i transparentan način može dobiti veliki broj različitih podataka o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Ideja ove digitalne usluge je pre svega ta da se na ovaj najsavremeniji način pomogne poljoprivrednicima da ostvare uvid u sve podatke o državnom zemljištu za koje su zainteresovani, a koji podaci su bitni za donošenje odluke o tome da li će učestvovati u postupku za uzimanje u zakup i zasnivanje poljoprivredne proizvodnje, kaže u razgovoru za portal Plodna zemlja Branko Lakić, v. d. direktora Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Drugi najvažniji benefit je svakako uvođenje maksimalne transparentnosti u stanje državnog zemljišta, ukazuje naš sagovornik, čime Vlada Republike Srbije i Ministarstvo poljoprivrede želi da stane na put svakom eventulnom pokušaju skrivanja bilo kakvih podataka o državnom poljoprivrednom zemljištu, koje po svojoj prirodi predstavlja ograničen javni resurs kojim mora da se upravlja na najbolji moguć način i u interesu svih građana. Do sada Geoportal su posetili preko 3.200 različitih korisnika i dinamika poseta portalu se primetno uvećava.

Digitalizacija neminovnost u poljoprivredi Foto: MPŠV

„Kao posledicu smo momentalno imali direktno uvećanje površina pod zakupom, povećanje prihoda za budžet, smanjenje uzurpacija, a možda i najbitnije – povećane investicije u poljoprivredu i povećanje ukupnog obima poljoprivredne proizvodnje. Upravo je digitalizacija alat kojim se ovakvi ciljevi najefikasnije postižu i to je ono na čemu upravo insistira i Vlada Republike Srbije sa ciljem uvođenja digitalizacije u rad organa javne vlasti“.

Koji podaci o zemljištu državnoj svojini mogu da se dobiju na Geoportalu?

Interaktivni prikaz poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na Geoportalu Uprave sadrži sledeće podatke: ukupnu površinu državnog poljoprivrednog zemljišta, ukupan broj parcela, prosečnu površinu parcela, zatim ukupnu površinu zemljišta koje je dato u zakup i na korišćenje, površinu koja je godišnjim programom planirana da se ponudi za zakup, kao i površinu zemljišta koje je ostalo neizlicitirano, odnosno van ugovora o zakupu. Dalje, tu su podaci o strukturi zemljišta po kulturama. Takođe, tu su i podaci o površinama poljoprivrednog zemljišta prema različitim osnovama zakupa, gde se jasno može videti koja površina je data za besplatno korišćenje za poljoprivrednu proizvodnju (napušteno zaparloženo zemljište) i pošumljavanje, koliko su zakupili stočari po pravu prečeg zakupa, a koliko je zemljišta dato u zakup putem javnih nadmetanja. Svi navedeni podaci se mogu prikazati na nivou Republike Srbije, ali i pojedinačno, za državno poljoprivredno zemljište na području svake zasebne opštine ili grada. Najinteresantniji deo je svakako interaktivna karta sa satelitskim podlogama, na kojoj je prikazan prostorni raspored parcela poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini iz kojeg se može tačno utvriti oblik i položaj svake državne parcele na terenu.

Na šta ukazuju podaci, koje zemljište se najviše uzima pod zakup, za šta je menje interesovanje?

Zanimljiva je razlika u strukturi zemljišta koje je u zakupu gde su najzastupljenije njive, i onog koje ostane neizlicitirano, a polovinu ovog zemljišta čine pašnjaci.


Vrlo je jednostavno korišćenje, a usluga je besplatna?

Pristup Geoportalu je javan i svima dostupan. Svako ko poseti zvaničnu internet stranicu Uprave za poljoprivredno zemljište (upz.minpolj.gov.rs), jednim klikom na link pristupiće našem Geoportalu, bez ikakve obaveze registracije, prijavljivanja i slično.

Najviše državnog zemljišta pod zakupom su njive, najmanje pašnjaka Foto: MPŠV

Da li i kako usluga može da se koristi preko mobilnog telefona?


Geoportal je prilagođen i za prikaz na mobilnim uređajima. Potrebno je pratiti uputstvo i koristiti link koji se nalazi u zaglavlju portala. Svakako da je, zbog prirode podataka, koji se neretko prikazuju na različitim mapama, efikasnije koristiti opremu sa većim monitorima kao štu su desktop računari, laptop…

Šta sadrže mape i aplikacije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini?


Aktuelni Geoportal Uprave za poljoprivredno zemljište je uspostavljen početkom 2020. godine, ali je još u novembru 2018. Uprava za poljoprivredno zemljište objavila prvu aplikaciju za pregled državnog poljoprivrednog zemljišta, zajedno sa objavom na portalu GeoSrbija. Sadašnji Geoportal Uprave zamišljen je kao mesto na kojem će biti prikazane različite forme podataka iz informacionog sistema Uprave, a koji podaci su namenjeni celokupnoj javnosti kao podaci o važnom prirodnom resursu kojim država upravlja preko Ministarstva poljoprivrede. Centralni deo portala predstavlja Interaktivni prikaz poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno svojevrsna kontrolna tabla (dashboard) preko koje korisnik može dobiti sve one raznovrsne podatke o zemljištu koje sam prethodno naveo. Svi podaci se na dnevnom nivou automatski ažužiraju iz prostornih i alfanumeričkih baza podataka našeg informacionog sistema. Na portalu su prikazane i aplikacije koje čine naš geografski informacioni sistem: aplikacije za izradu i realizaciju godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj sredini, namenjene korisnicima jedinica lokalne samouprave, i aplikacija Pregled poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koja ima javni pristup.

Koja dokumenta su vam potrebna da bi učestvovali na javnom nadmetanju za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Planirate li dalji razvoj aplikacije i obogaćivanja sadržaja?

Uprava planira da obogaćuje sadržaj portala postavljanjem različitih tematskih karata, zanimljivih tekstova, i informacija o aktivnostima Uprave iz oblasti informacionog sistema. Imamo odličnu saradnju sa Republičkim geodetskim zavodom koji Upravu redovno u digitalnom obliku snabdeva ažurnim podacima u odnosu na državno poljoprivredno zemljištu, a upravi ovi podaci RGZ i jesu polazna tačka od koje se kreće prilikom izrade Godišnjih programa za upravljanje državnim zemljištem. Zbog toga su podaci o državnom zemljištu prikazani i na GeoSrbiji koja predstavalja nacionalnu bazu geoprostornih podataka i Uprava će zajedno sa RGZ dalje raditi na tome da se i ova baza obogati novim sadržajima koji se odnosi na tačne podatke ne samo o državnom zemljištu, već i ažurnim podacima koji se odnose na tačno stanje na terenu, kvalitet i strukturu poljoprivrednog zemljišta uopšte.

Teme