Banke

Imovina investicionih fondova pod upravljanjem INTESA INVEST dostigla vrednost preko 104 miliona evra

Foto: Promo

Intesa Invest a.d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, je uprkos izazovnom periodu ostvario rekordne rezultate poslovanja. Ukupna imovina investicionih fondova pod upravljanjem Intesa Invest dostigla je istorijski najveću vrednost od preko 104 miliona evra. Takođe, i svi ostali poslovni pokazatelji su na kraju novembra bili na istorijskim maksimumima: tržišno učešće je preko 26 odsto, a vrednost investicione jedinice Intesa Invest Comfort Euro fonda je krajem novembra dostigla vrednost od 8,94 evra, dok je vrednost investicione jedinice Intesa Invest Cash Dinar fonda iznosila 1,057.42 dinara.

Pored zapaženih rezultata, Intesa Invest u svojoj ponudi ima novi model ulaganja slobodnih sredstava u evrima, sa ciljem ostvarivanja stabilnog prinosa, uz najviši nivo stabilnosti uloženih sredstava. Intesa Invest Cash Euro UCITS fond namenjen je fizičkim i pravnim licima zainteresovanim za najoptimalniji način upravljanja viškom likvidnih sredstava u evrima, uz najniži stepen investicionog rizika. 

„Intesa Invest već dve godine uspešno opravdava poverenje svojih klijenata kada je investiranje u tržište kapitala u pitanju, o čemu svedoči i podatak da je imovina investicionih fondova pod upravljanjem premašila 100 miliona evra u kratkom roku, na šta smo posebno ponosni. Vodeći računa o potrebama i zahtevima naših klijenata, pored fondova kojima trenutno upravljamo, Intesa Invest Comfort Euro i Intesa Invest Cash Dinar, kreirali smo i novi Intesa Invest Cash Euro fond koji je organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine. Za naše klijente veoma je značajno da je likvidnost garantovana, odnosno po želji mogu podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica koje poseduju, uz brzu isplatu uloženih sredstava. Rekordne vrednosti imovine pod upravljanjem, kao i rekordne vrednosti investicionih jedinica tih fondova, novi projekti i rezultati koje smo postigli u prethodnom periodu su nam podstrek i motivacija da nastavimo dalje, vodeći se najvišim korporativnim vrednostima na kojima počiva cela naša grupacija.“, izjavio je Srđan Maletić, Izvršni direktor Intesa Invest, i izrazio uverenje da će novi investicioni fond biti prepoznat kao odličan proizvod za klijente koji žele da plasiraju višak svojih likvidnih sredstava u evrima i na kratak rok, uz visok nivo sigurnosti i stabilnosti uloženih sredstava. 

Ulaganje kod domaćih renomiranih banaka, tržište novca i u evro dužničke hartije od vrednosti

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond u najvećoj meri investira u novčane depozite kod domaćih renomiranih banaka, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima, čime se stvara mogućnost za postizanje stabilnog prinosa u kraćem roku, uz najniži nivo rizika. Glavna prednost ovog investicionog fonda je da se čitav proces ulaganja i podizanja sredstava u potpunosti odvija u evrima, kako za fizička, tako i pravna lica. 

Banca Intesa osnovala je 2018. godine Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a.d. Beograd u želji da klijentima ponudi dodatne štedne i investicione alternative, koje pružaju mogućnost ostvarivanja značajnog prinosa, uz transparentno, fleksibilno i profesionalno upravljanje imovinom od strane stručno obučenih lica Društva za upravljanje, kao i koristeći vodeću svetsku i evropsku praksu i iskustvo u upravljanju imovinom, imajući u vidu pripadnost jednoj od najvećih evropskih finansijskih grupacija – Intesa Sanpaolo.

Teme