Podsticaji

… OSTVARITE PRAVO NA BESPOVRATNA SREDSTVA za izgradnju farme, plastenika, nabavku opreme, sistema za navodnavanje, protivgradnu zaštitu… (1)

Uzgoj mangulica u Bojčinskoj šumi Foto: Danijela Nišavić

Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bliže se propisuju vrste prihvatljivih investicija i troškova, uslovi i način ostvarivanja prava na bespovratna sredstva, lica koja ostvaruju pravo na bespovratna sredstva, kao i minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava po korisniku za sprovođenje Projekta za konkurentnu poljoprivredu.

Dva su osnovna programa za podsticaje:

 1. Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diverzifikacije dohotka u ruralnim područjima

2. Program podrške za unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje marketinga proizvoda domaće radinosti – Program podrške za agregatore

OSTVARITE PRAVO NA BESPOVRATNA SREDSTVA za unapređenje konkurentnosti, otkupa, prerade, marketinga kod mleka i mlečnih proizvoda, mesa, meda, a mogu da konkurišu i vinarije i stari zanati (2)

1. Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diverzifikacije dohotka u ruralnim područjima

Na koga se odnosi:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Pored opštih uslova, podnosioci treba da ispunjavaju i spercifične uslove koji su propisani Pravilnikom  u skladu sa obimom proizvodnje.

Šta se finansira

Kroz podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, finansiraće se investicije u proizvodnju mleka, mesa, pčelarstva, akvakulture, voća, povrća, cveća, grožđa, ostalih useva, tj. ratarskih kultura, te ulaganja u stare i umetničke zanate. Grantovi će se davati za izgradnju farmi, nabavku opreme za farme, nabavku i postavljanje plastenika, nabavku mašina i opreme za biljnu proizvodnju na otvorenom polju, nabavku i postavljanje sistema za navodnjavanje, protivrgadne zaštite itd.

Minimalna i maksimalna vrednost prihvatljivih troškova

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 20.000 evra u dinarskoj protivrednosti, a maksimalna 50.000 evra.

Šta spada u prihvatljive troškove

Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova date su u Specifikaciji prihvatljivih troškova, koja je data  u prilogo ovog Pravilnika. U prihvatljive troškove spadaju:

 • pripremni troškovi;
 • kapitalne investicije;
 • investicije u ljudske resurse;
 • investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava.

Bespovretna sredstva u procentualnom iznosu 50:40:10

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom. Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način:

 • 10% kao sopstveno učešće korisnika i
 • 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a koji će biti postavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave, prilikom objavljivanja svakog Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava.

Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije (Serbia Competitive Agriculture Project) realizuje Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom. Trajanje projekta 2020-2024. godine.

Projekat je koncipiran u tri komponente. Prva komponenta je fokusirana na unapređenju produktivnosti i pospešivanju preduzetničkog duha na porodičnim gazdinstvima, kooperacijama, zadrugama, udruženjima i mikro, malim i srednjim preduzećima kroz finansijsku podršku i razvoj kapaciteta savetodavnih službi, biznis i finansijskog planiranja i poslednje ne i najmanje bitno pristup tržištu čime bi se sektor razvijao i rastao. Druga komponenta namenjena je unapređenju kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uspostavljanjem informacionog sistema (eAgrar) koji će suštinski promeniti način funkcionisanja u pogledu digitalizacije usluga namenjenih poljoprivrednicima, a samim tim i smanjenje lista čekanja, „redova i gužvi“ i administrativnih operacija. Treća komponenta je usmerena na uspostavljanje menadžment tima koji će biti zadužen za implementaciju samog projekta. U strukturnom prikazu, projekat se sastoji od komponenti, podkomponenti i aktivnosti.

Teme