Podsticaji

… OSTVARITE PRAVO NA BESPOVRATNA SREDSTVA za unapređenje konkurentnosti, otkupa, prerade, marketinga kod mleka i mlečnih proizvoda, mesa, meda, a mogu da konkurišu i vinarije i stari zanati (2)

Foto: Vesna Gajić

Program podrške za unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje marketinga proizvoda domaće radinosti, omogućava minimalnu vrednost prihvatljivih troškova od 25.000 evra, dok je maksimalna 400.000 evra. Bespovratna sredstva za preradu će ostvarivati projekti koji uključuju investicije za unapređenje prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja i prerade ostalih useva; investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i marketinga mleka i mlečnih proizvoda, kao i proizvoda od mesa. Takođe, mogu da konkurišu i vinarije, za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti proizvodnje i marketinga vina, kao i pčelari za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i dorade, pakovanja i marketinga pčelinjih proizvoda.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  • preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga.

Pored opštih uslova propisanih Pravilnikom, podnosioci treba da ispunjavaju i spercifične uslove koji su propisani u skladu sa obimom proizvodnje i propisanim standardima u određenom sektoru.

Koji projekti su uključeni

Bespovratna sredstva za praradu će ostvarivati projekti koji uključuju investicije za unapređenje prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja i prerade ostalih useva; investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i marketinga mleka i mlečnih proizvoda, kao i proizvoda od mesa. Takođe, mogu da konkurišu i vinarije, za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti proizvodnje i marketinga vina, kao i pčelari za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i dorade, pakovanja i marketinga pčelinjih proizvoda.

Ovde spadaju i investicije u unapređenje marketinga proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani.

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 25.000 evra u dinarskoj protivrednosti, a maksimalna 400.000 evra.

OSTVARITE PRAVO NA BESPOVRATNA SREDSTVA za izgradnju farme, plastenika, nabavku opreme, sistema za navodnavanje, protivgradnu zaštitu… (1)

Koji su prihvatljivi troškovi

Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova date su u Specifikaciji prihvatljivih troškova, koja je data  u prilogu ovog Pravilnika. U prihvatljive troškove spadaju:

  • pripremni troškovi;
  • kapitalne investicije;
  • investicije u ljudske resurse;
  • investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva u proporciji 50:40:10

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom. Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način:

  • 10% kao sopstveno učešće korisnika i
  • 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a koji će biti postavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave, prilikom objavljivanja svakog Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava.

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava pokreće se podnošenjem Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava. Javni poziv raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja.

Rang lista prijave

Uprava vrši administrativnu obradu pristiglih prijava i u skladu sa  propisanim elementima vrši postupak bodovanja i rangiranja urednih prijava, nakon čega objavljuje rang listu na svojoj zvaničnoj internet stranici se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Direktor Uprave Rešenjem odobrava pravo na korišćenje bespovratnih sredstava podnosiocu Prijave na osnovu rang liste, a do visine raspoloživih sredstava utvrđenih Javnim pozivom.

Lice kome je odobreno pravo na korišćenje bespovratnih sredstava podnosi zahtev za odobravanje Projekta koji uključuje i poslovni plan, na način propisan Pravilnikom i na obrascima koje čine njegov sasatavni deo.

Podnosilac zahteva je dužan da poslovni plan sa prilozima dostavi i poslovnoj banci, na osnovu kojeg poslovna banka, odabrana od strane podnosioca Zahteva, izdaje pismo o namerama kojim izražava spremnost da podnosiocu zahteva odobri kredit koji obezbeđuje 40% vrednosti prihvatljivih troškova definisanih poslovnim planom.

Jedna ili više faznih isplata

Korisnik ne sme da započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova.

Korisnik bespovratnih sredstava može početi sa investicijama i aktivnostima, predviđenim Projektom, nakon potpisivanja Ugovora i nakon što sredstva u punom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova budu uplaćena na namenski račun kod poslovne banke sa kojom korisnik bespovratnih sredstava ima potpisan ugovor o korišćenju kredita. Korisnik bespovratnih sredstava podnosi jedan ili više zahteva za isplatu bespovratnih sredstava u skladu sa dinamikom predviđenom u Ugovoru. U zavisnosti od projekta, Ugovorom može biti predviđena jedna ili više faznih isplata tokom sprovođenja Projekta.

Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije (Serbia Competitive Agriculture Project) realizuje Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom. Trajanje projekta 2020-2024. godine.

Projekat je koncipiran u tri komponente. Prva komponenta je fokusirana na unapređenju produktivnosti i pospešivanju preduzetničkog duha na porodičnim gazdinstvima, kooperacijama, zadrugama, udruženjima i mikro, malim i srednjim preduzećima kroz finansijsku podršku i razvoj kapaciteta savetodavnih službi, biznis i finansijskog planiranja i poslednje ne i najmanje bitno pristup tržištu čime bi se sektor razvijao i rastao. Druga komponenta namenjena je unapređenju kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uspostavljanjem informacionog sistema (eAgrar) koji će suštinski promeniti način funkcionisanja u pogledu digitalizacije usluga namenjenih poljoprivrednicima, a samim tim i smanjenje lista čekanja, „redova i gužvi“ i administrativnih operacija. Treća komponenta je usmerena na uspostavljanje menadžment tima koji će biti zadužen za implementaciju samog projekta. U strukturnom prikazu, projekat se sastoji od komponenti, podkomponenti i aktivnosti.

Teme