Kako da...

… ostvarite PODSTICAJE za investicije u izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje VODOM i PUTNE INFRASTRUKTURE

Foto: Danijela Nišavić

Pravilnik o podsticajima za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture bliže propisuje vrste podsticaja za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture, uslove kao i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Podsticaji obuhvataju podršku investicijama u izgradnju i opremanje objekata:

1) za snabdevanje vodom;

2) putne infrastrukture.

Preciznije podatke o prihvatljivim investicijama možete naći u Prilogu „Lista prihvatljivih investicija i troškova za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture“, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ko ostvaruje pravo

Pravo na podsticaje ostvaruje jedinica lokalne samouprave, koja ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom i ukoliko se predmetna investicija realizuje u naseljenom mestu koje ima manje od 10.000 stanovnika, prema podacima poslednjeg popisa organa nadležnog za poslove statistike. Nijedna radnja vezana za realizaciju investicije ne sme da bude započeta pre donošenja rešenja o odobravanju prava na podsticaje (osim izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta), a sama investicija treba da bude u skladu sa prostornim planom jedinice lokalne samouprave, odnosno ispunjava druge uslove propisane zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu. Tekst Javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Ko određuje visinu iznosa podsticaja

Ako je u postupku utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva, direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje, utvrđuje iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na račun podnosioca zahteva. Rešenjem se korisniku podsticaja određuje rok u kome je dužan da u potpunosti realizuje odobrenu investiciju i Upravi podnese dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu 100% od vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i rurualnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari za jednu kalendarsku godinu jeste 20.000.000 dinara.

Teme