Lov i ribolov

KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT Spašeno i ispušteno u Dunav više od 330 kilograma autohtone ribe

Foto: JP "Vojvodinašume"

Akcija spašavanja ribe i riblje mlađi i njena translokacija u glavne rečne tokove reka Dunava i Save simbolično je nazvana „Milion jedinki riblje mlađi u 2021. godini vratimo Dunavu i Savi“. Realizovana je prva uspešna akcija spašavanja u razlivu reke Save, tačnije na području SRP “Obedska bara“ 17. jula 2021. godine, a 19. avgusta , na području SRP „Koviljsko-Petrovaradinskog rita“, gde su zaposleni u JP “Vojvodinašume“ – sektor za ribarstvo realizovati akciju spašavanje ribe i riblje mlađi, translokacijom u glavno korito reke Dunav.

SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ se nalazi na levoj i desnoj obali reke Dunav, na njegovom srednjem toku kroz Srbiju od 1.250 do 1225 km. Rezervat zahvata prostrano inundaciono područje reke Dunav pored naselja Kovilj i Petrovaradin, po kojima je i dobio ime. Predstavlja najveći očuvani ritski kompleks koji se celom površinom nalazi u plavnom području reke Dunav (nebranjeni deo). Rezervat se sastoji od dve odvojene celine koje povezuje tok reke Dunav. Petrovaradinski rit čini manju celinu rezervata i nalazi uz desnu obalu Dunava, dok znatno veći deo rezervata, koji je smešten uz levu obalu Dunava čini Koviljski rit. Osnovne karakteristike rita su, između ostalih, izuzetno prirodno plodište riba, kao i stanište riba tog dela toka Dunava u svim fazama njihovog razvoja. Po katastru ribolovnih voda iz 2017. godine, područje SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ ima preko 90 različitih ribolovnih voda na oko 379,05 ha (bare, agle, tonje) i 38 km (rukavci – kanali). Koviljskom delu rita pripada oko 80 vodnih tela površine 354,83 ha i dužine 34,22 km, dok Petrovaradinskom delu pripada oko 10 vodnih tela površine 24,22 ha i dužine 3,78 km.

U ovoj akciji realizovano je spašavanja i translokacije dela zaostale riblje mlađi i ostalih jedinki autohtonih vrsta riba iz odsečenih bara Kenderat, Dugaja i Aleksina bara sa Koviljskog dela rita u glavno korito reke Dunav (Beščanski most – deo RP Srem).

Oprema i ljudstvo se premeštaju na nove lokacije, da bi do kraja avgusta i početkom septembra realizovali još nekoliko akcija spašavanja i translokacija riblje mlađi.

Naredna akcija će biti  na području “Apatinskog rita“ na reci Dunav, zatim razliv reke Dunav na području “Monoštorskog rita“ i verovatno ukoliko vodostaji budu optimalni, završetak ovogodišnje akcije  „Milion jedinki riblje mlađi u 2021.godini vratimo Dunavu i Savi“, će biti u razlivu reke Dunav na području SRP “Deliblatska peščara“.

U akciji spašavanja i translokacije riblje mlađi učestvovao je i direktor JP „Vojvodinašume“ Kokai Roland, koji je tim povodom izjavio:

„JP Vojvodinašume, kao upravljač ribarskim područjima obezbeđuje očuvanje i održanje ribljeg fonda, kako po pitanju kvantiteta, tako i po pitanju raznovrsnosti ribljih vrsta – pre svega autohtonih. Osim preduzimanja mera i aktivnosti u svrhu sprečavanje ribokrađe, redovno se vrši i poribljavanje ribljom mlađi iz veštačkog uzgoja. Ovo što radimo ovih dana, se može shvatiti i kao poribljavanje ribom iz „prirodnog uzgoja“ – na način da mlađ i sitne jedinke autohtonih vrsta ribe spašavamo od gotovo sigurnog uginuća i prebacujemo ih u glavni tok reke. Nekom ovo na prvi pogled možda izgleda kao mešanje u prirodne procese, ali čovek se davno umešao u prirodne procese. Na žalost to mešanje je uglavnom ostavljalo negativne posledice na prirodu. Isušivanje zemljišta za potrebe poljoprivrede, potrebe infrastrukture, urbanizacija priobalja, eksploatacija materijala iz korita reka… i slične aktivnosti su dovele prirodu u situaciju da joj je potrebna pomoć. Baš to mi ovde, ovom akcijom i radimo – pokušavamo da pomognemo prirodi.“

Teme