Foto: NIS
Energija

NIS za dividentu isplaćuje više od milijardu dinara

Kompanija NIS danas akcionarima na ime dividende isplaćuje 1.001.190.856 dinara. Dividenda će biti isplaćena na osnovu Odluke Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad o raspodeli dobiti ranijih godina, pokriću gubitka NIS a.d. Novi Sad za 2020. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad.

Ovo je deveta godina zaredom da NIS isplaćuje dividendu akcionarima. Do sada je na ime dividende od 2013. godine isplaćeno više od 59 milijardi dinara.

Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao vlasnici akcija na 19. jun 2021. godine, odnosno na Dan akcionara XIII redovne sednice Skupštine akcionara NIS-a. Dividenda se isplaćuje prema broju akcija koje je akcionar posedovao na taj dan.

Kompanija „Gasprom njeft“ je vlasnik 56,15 odsto akcijskog kapitala NIS-a, dok 29,87 odsto akcija poseduje Republika Srbija. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima. Na dan 19. jun 2021. godine NIS a.d. Novi Sad je imao 2.064.907 akcionara.

Republici Srbiji će na ime dividende u budžet biti uplaćeno 299.092.656,26 dinara, a Republika Srbija ostvaruje i prihod na osnovu poreza na dohodak građana, tj. poreza na dobit pravnih lica, koji se uplaćuju prilikom isplate dividende akcionarima.

Građanima Srbije koji poseduju akcije NIS-a biće isplaćeno 5,22 dinara po akciji, što je iznos koji se dobije kada se od bruto vrednosti dividende po akciji (6,14 dinara) odbije porez od 15 odsto koji je NIS dužan da obračuna i uplati za ove akcionare pri isplati dividendi.

Isplata manjinskim akcionarima obavlјa se preko Centralnog registra hartija od vrednosti, na račune koje koriste za trgovanje akcijama ili na račune koje su dostavili prilikom prijavlјivanja za besplatne akcije.

Tagovi

Teme