Ekologija

BirdPROTECT Zašto je značajan projekat „Zaštita divljih ptica = Zaštita staništa = Zaštita ljudi”

Klimatske promene i ranjivost ekosistema dovele su do opasnosti pojave različitih patogenih agenasa koji imaju veliki uticaj na divlje ptice i zdravlje ljudi. Divlje ptice igraju važnu ulogu kao rezervoari domaćini i prenosioci zoonotskih emergentnih virusa u Centralnu Evropu, uključujući prekogranične regione Srbije i Mađarske.

Vodeći korisnik Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad”, i korisnici: preduzeće Državne šume “GEMENC CPLC.” iz Baje (Mađarska) i Javno preduzeće „Vojvodinašume” Petrovaradin zajedno realizuju projekat „Zaštita divljih ptica = Zaštita staništa = Zaštita ljudi“ (skraćenog naziva BirdPROTECT, sa oznakom HUSRB/1903/12/0049) u okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Projekat je započet u oktobru 2020. godine sa periodom trajanja od 18 meseci. Ukupni budžet projekta je 358.228,89 evra za sve partnere.

Opšti cilj ovog projekta je da se obezbedi očuvanje i održivost populacija divljih ptica praćenjem prisustva virusa ptičjeg gripa (AIV) i virusa zapadnog Nila (WNV) u zaštićenim vodenim staništima pokrajine Vojvodine u Srbiji i okruga Bacs-Kiskun u Mađarskoj. Posebna korist projekta ogleda se u praćenju prisustva i vrste prisutnih virusa među divljim pticama što pruža informacije o mogućoj pretnji od novih epidemija. Takođe, projekat podiže svest, jača kapacitete za kontrolu novih zoonotskih virusa i poboljšava bazu naučnog znanja. Rezultati uključuju prekogranično praćenje divljih ptica i analizu koja rezultira izradom Procene rizika i studije izvodljivosti  koja pruža buduća uputstva za upravljanje rizikom, kao i GIS bazom podataka koja služi kao osnova za inicijativu u politici očuvanja prirode i dalji naučni razvoj. Projekat će takođe doprineti jačanju tehničkih kapaciteta za praćenje emergentnih zoonotskih bolesti partnerskih institucija.

U okviru projekta „BirdPROTECT“, projektni partneri zajedničkim koordinisanim aktivnostima, od kraja prošle godine intenzivno rade na terenskom uzimanju uzoraka ptica za analizu.

Aktivnosti na uzimanju uzoraka se sprovode i tokom septembra meseca. Tako se u prethodne 2 nedelje ali i tokom ove nedelje, u saradnji i dogovoru sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, uzorci uzimaju na Labudovom oknu (u okviru SRP „Deliblatska peščara“) na kojem se u organizaciji ovog Društva održava prstenovački kamp. Članovi društva ovaj kamp sprovode već duži niz godina, a ove godine su nam pomogli da uzorkovanje uradimo u okviru njihovog kampa i to na pticama koje su mrežama uhvaćene kako bi se prstenovale.  

Zajedničkim aktivnostima sa Institutom za veterinarstvo do sada je uzeto oko 320 različitih uzoraka. Prošle nedelje baš ovde na Labudovom oknu uzeto je preko 40 uzoraka od različitih vrsta ptica. 

Uzorci su u prethodnom periodu uzimani sa brojnih lokaliteta koji su u nadležnosti JP „Vojvodinašume“. Tako su obilaženi različite lokacije na Gornjem Podunavlju, Obedskoj bari, Koviljskom ritu, unutrašnjem delu Deliblatske peščare). Upravo su ova područja sa svojim vodenim biotopima pružaju pogodna staništa retkim i zaštićenim divljim pticama stanaricama i selicama (vodene ptice i ptice grabljivice/ptice pevačice).

Važnost ovog projekta za JP „Vojvodinašume“ je višestruk. Naime, suštinski ova tema je veoma važna zbog praćenja prisustva visokopatogenih virusa ptičjeg gripa (H5N1, H5N5, …) i virusa Zapadnog Nila, koji imaju zoonotski potencijal, među divljim pticama što pruža informacije o mogućoj pretnji od novih epidemija. Virus Zapadnog Nila i virus visokopategenog ptičjeg gripa mogu da izazovu ozbiljne zdravstvene posledice kod ljudi, čak i sa smrtnim ishodom. U slučaju prisustva visokopatogenih virusa ptičjeg gripa pratimo barske ptice selice a u slučaju virusa Zapadnog Nila težište nam je na praćenju naših ptica stanarica. 

U okviru projekta se radi na jačanju tehničkih kapaciteta za praćenje emergentnih zoonotskih bolesti, pa je u tom smislu JP „Vojvodinašume“ već nabavilo posebnu optičku opremu za praćenje (kamere, profesionalni binokular, oprema za noćno osmatranje), a u poslednjoj smo fazi nabavke i čamca (airboat) sa specijalnom opremom što će omogućiti našem preduzeću bolju spremnost za nadzor divljih ptica na teritorijama koje su nam poverene na upravljanje.

Uzimanju uzoraka u okviru projekta Birdprotect prisustvovao je i  direktor JP Vojvodinašume Kokai Roland, koji tom prilikom naglasio:

 „Više puta smo se uverili da priroda, uprkos želji čoveka – ne prepoznaje državne granice. U ovoj našoj ravnici na primer, svako malo se suočavamo sa tim saznanjem kada su poplave u pitanju. Tokom prethodne dve godine tema broj jedan u celom svetu je upravo pandemija virusa za koji se smatra da je prešao sa životinje na čoveka… pre nešto više od deset godina smo imali pandemiju ptičijeg gripa, a pticama državne granice ništa ne znače. Dakle, jedini ispravan i efikasan način za posmatranje prirodnih procese je da pri tom posmatranju zanemari postojanje državnih granica. Zato je značaj projekata preko-granične saradnje nemerljivo veliki. 

 Vrednost projekta „Birdprotect“ je nešto preko 42.000.000 dinara, od čega oko 36.000.000 finansira EU (Interreg IPA Mađarska Srbija program prekogranične saradnje), ostatak obezbeđuju projektni partneri iz Srbije i Mađarske. Radi se o jednom od mnogih međunarodnih projekata u kojima JP Vojvodinašume učestvuju, a spaja naučne i praktične aspekte brige o populaciji ptica i praćenju njihovih migracija. 

Potpuno smo svesni činjenice da su prva asocijacija za Vojvodinašume – trupci ali, kao što ste imali priliku da vidite, spektar naših obaveza, odgovornosti i aktivnosti je prilično širok. Da bi smo mogli integralno gazdovati šumama, moramo se baviti, da tako kažem – i zemljom i vodom i vazduhom. Trupci po kojim nas svi prepoznaju, koje poput ratara sejemo i sadimo, pa godinama gajimo… i na kraju koristimo, samo nam pomažu da se brinemo o prirodi i omogućavaju nam da zaštitimo i ono što ne može samo da se štiti.“

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija 

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti. 

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com

Teme