Banke

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE Stav VKS približio naš pravosudni sistem onima u EU

Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije

Od stava Vrhovnog kasacionog suda, povodom opravdanosti naplate bankarskih naknada i osiguranja stambenih kredita, očekujemo da stavi tačku na jedan period koji je bio iscrpljujući i za banke, i za klijente. Stavovima koje je doneo VKS naš pravosudni sistem približio se pravosudnim sistemima Evropske Unije i zemalja regiona, u kojima je identičan stav još ranije zauzet i na šta smo već duže vreme ukazivali.

Vrhovni kasacioni sud je svojim tumačenjem definisao kako sudska praksa treba da izgleda za sve tekuće i buduće sporove, što će omogućiti da se zaustavi talas sudskih procesa između klijenata i banaka i da se njihov odnos vrati u stanje zdravog partnerstva i saradnje, kakav je jedino i logičan.

Upornost banaka da dokažu da su u pravu, posle zaista velikog broja sporova i iznetih argumenata, konačno je urodila plodom. Ovim najnovijim stavovima VKS-a problem nije konačno rešen, jer treba privesti kraju sve započete parnice, a to je i dalje veliki posao za pravosudni sistem i za svaku od parničnih stranaka.

Što se tekućih sporova tiče, banke su iskazale načelnu spremnost da u slučaju svakog povoljnog ishoda spora ne naplaćuju od druge strane (tužilaca) troškove koje su same imale u vezi vođenja svakog pojedinog spora, kao od strane koja je izgubila spor, već da ti troškovi ostanu na teret banke.

Predmeti u kojima je doneta i izvršena presuda protiv banaka, takođe neće biti predmet bilo kakve pravne akcije banaka protiv klijenata (tužilaca).

“Treba reći da iza ovakvog stava Vrhovnog kasacionog suda nema ni pobednika, ni pobeđenih, ali da je na dobiti ekonomija naše zemlje”, kaže Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. “Za kreditni rejting Srbije i izglede za njegovo dalje povećanje, očuvanje poverenja investitora u hartije od vrednosti Republike Srbije na međunarodnom tržištu, za nastavak stranih i domaćih investicija, veoma je važna poruka o pravnoj sigurnosti investicija koja je ovakvim stavom VKS poslata. Ovakav stav bankama omogućava da nastave sa snažnom kreditnom aktivnošću, bez koje nema planiranog rasta BDP-a, ali ni podizanja standarda građana i unapređenja performansi naših preduzeća.”

Teme