Podsticaji

Objavljen PRAVILNIK za unapređenje sela uz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima TURIZMA, LOVNOG TURIZMA, STARIH ZANATA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je na sajtu Pravilnik kojim se bliže propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Podsticaji obuhvataju investicije u:

1) sektoru ruralnog turizma u kojem su prihvatljive investicije: ulaganje u građenje i/ili izgradnju i/ili nabavku opreme, kao i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti, radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje ugostiteljstvo.

2) sektoru lovnog turizma u kojem su prihvatljive investicije: ulaganje u građenje i/ili izgradnju i/ili nabavku opreme, kao i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti, radi pružanja ugostiteljskih usluga u kategorisanim objektima lovnog turizma – lovačka vila, u smislu propisa kojim se uređuje ugostiteljstvo.

3) sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti u kojem su prihvatljive investicije: ulaganje u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata. Prihvatljive investicije su i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, imaju:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice:

(1) privredno društvo,

(2) zemljoradnička zadruga,

(3) udruženje.

Podsticaji se ostvaruju na osnovu konkursa koji za svaku kalendarsku godinu raspisuje Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Кonkurs sadrži obrazac konkursne prijave, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, potrebnu dokumentaciju i dodatnu dokumentaciju za rangiranje prijava koje se podnose uz prijavu, rok za podnošenje prijave, dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije, kao i druge potrebne informacije u skladu sa ovim pravilnikom.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu predmetne investicije, odnosno mestu obavljanja aktivnosti, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznosi podsticaja po korisniku za investicije definisani su članom 19. ovog pravilnika.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima („Službeni glasnik RS”, broj 54/19).

Teme