Osiguranje

Radoje Živanov TRIGLAV OSIGURANJE „Zimski meseci su pravo doba godine da osigurate useve i rod kako biste izbegli moguće rizike“

Foto: Danijela Nišavić

„Vremenske nepogode su sve češće i nanose velike gubitke našoj poljoprivredi. S obzirom na to da se planovi setve formiraju tokom zime sada je i pravo vreme za razmišljanje o osiguranju i što skorije zaključenje polisa kako nas neki od rizika ne bi preduhitrili“, kaže u razgovoru za Plodnu zemlju Radoje Živanov, šef odeljenja za osiguranje poljoprivrede u „Triglav osiguranju“.

Koji su rizici koji poljoprivrednim proizvođačima najviše donose štete u toku godine? Koji su karakteristični za stočarsku proizvodnju?

„Postoji čitav niz faktora i biotičkih i abiotičkih koji utiču ili prete da ugroze kako biljnu, tako i stočarsku proizvodnju u svom proizvodnom ciklusu. Osiguravajuća društva teže tome da pokriju što veći dijapazon rizika u svojim paketima a oni u svom dominantnom obliku kod useva predstavljaju klimatske kao što su grad, suša, oluja, poplava, udar groma. Rizici koji u našim agroekološkim usevima dominiraju i nanose najveću štetu usevima su pre svega grad i suša sa veoma učestalom frekvencijom ovih štetnih događaja a pored njih veoma često se dešavaju i požari pred ili u vreme žetve useva. Kod osiguranja stoke postoji takođe veliki broj rizika koji mogu da ugroze ovu proizvodnju a najčešće se javljaju zarazne bolesti prouzrokovane različitim virusima i baketrijama, zatim nesrećni slučajevi kao i rizici prouzrokovani ekstremnim temperaturama, te su shodno njima i formirani naši paketi osiguranja.“

Koji usevi odnosno rod se mogu osigurati?

„Može se osigurati rod svih ratarsko-povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih biljnih kultura, kao i stabla voća i čokoti vinove loze kako od osnovnih rizika kao što su grad, požar i udar groma, dopunskih kao što su oluja i poplava tako i posebnih“.

Koja vrsta posebnih osiguranja je u ponudi „Triglav osiguranja“?

„Kada su u pitanju posebna osiguranja tu možemo izdvojiti sledeća:

  • Osiguranje gubitka količine i kvaliteta prouzrokovano gradom (konzumno/stono voće i grožđe)
  • Osiguranje stabala voćaka i čokota vinove loze do stupanja u rod i u rodu
  • Osiguranje od gubitka semenskog kvaliteta
  • Osiguranje useva i plodova u staklenicima i plastenicima
  • Triglav max paket za životinje

Ko sve može da se osigura?

„Naše proizvode možemo da ponudimo: Individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, organizatorima poljoprivredne proizvodnje (kooperacijama), zemljoradničkim zadrugama.“

Od čega zavisi visina premije i visina osigurane sume, ima li razlike u odnosnu na to koliko je određeno područje rizično?

„Cena osiguranja kod useva i plodova se određuje na osnovu takozvanih zona rizičnosti određenog područja vezano za elementarnu nepogodu koja se osigurava, a takođe i osetljivosti određene biljne kulture na oštećenja koja mogu da joj nanesu određeni rizici.“

Koliko mogu poljoprivredni proizvođači da očekuju subvencije premije osiguranje od države?

„Država subvencioniše 40% plaćene premije osiguranja useva i životinja na celoj teritoriji države do maksimalnih limita definisanim pravilnikom o subvencijama za osiguranje, a na terenu 5 okruga posebno izloženih štetama (Zlatiborski, Moravički, Podunavski, Kolubarski i Šumadijski) subvencije iznose 70% do definisanih limita iznosa maksimalne subvencije po vrsti proizvodnje“.

Kada se desi šteta, na koji način osiguranik može najbrže da je prijavi i u proseku koliko se čeka na isplatu osigurane sume?

„Obrada štete je sastavni deo osiguranja i ti procesi su u našoj kući veoma dobro definisani i uređeni. Nakon nastanka štete klijent ima više načina da izvrši prijavu: Telefonskim putem svom zastupniku ili našem call centru, putem e-maila stete@triglav.rs, putem redovne pošte, preko našeg internet sajta ili fizičkim dolaskom u neku od naših poslovnica. Nakon izvršene prijave štete vrši se procena od strane naših stručnih službi na terenu koja može imati karakter predprocene (kada su štete delimične) ili konačne procene kada su štete totalne ili ispod definisanih nivoa učešća u šteti (ako je ugovoreno). Nakon izvršene konačne procene i ako je sva dokumentacija predmetne štete kompletirana vrši se isplata odštete odmah, a najkasnije u rokovima definsanim zakonom.“

Teme