Preduzetništvo

PORESKI KALENDAR ZA JUL 2022. GODINE

Foto: Rob Kalmbach Photography

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za jul.

05. jul

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu

Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU – obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.

Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI – izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

11. jul

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec

Prijava se podnosi na obrascu PP-PPNO – poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV

Prijava se podnosi na obrascu PP PDV – poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15. jul

 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za drugi kvartal 2022. godine.
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O – poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec

Prijava se podnosi na obrascu PP PDV – poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za drugo tromesečje  2022. godine

Prijava se podnosi na obrascu PP PDV – poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za jun mesec ako je u junu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za drugo tromesečje ako je obveznik u drugom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na obrascu PP OA
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na obrascu PP OAEL i plaćanje akcize

29. jul

 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Teme