Kukuruz u podnožju Maljena Foto: Danijela Nišavić
Plodna zemlja

Raspisan Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini.

Za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 272.688.000 dinara.

Namena

Ovim Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje navedenih radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

 • kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta;
 • komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije);
 • nabavku nove opreme za navodnjavanje;
 • iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja;
 • korišćenje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom.

Ko može biti korisnik

Korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude:

 • ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta,
 • jedinica lokalne samouprave,
 • fizičko lice,
 • naučnoistraživačka organizacija: fakultet i institut koja je akreditovana od strane odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija ministarstva nadležnog za poslove nauke za oblast biotehničkih nauka – poljoprivreda i koju je osnovala Republika Srbija,
 • ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija,
 • privredno društvo,
 • preduzetnik,
 • zemljoradnička zadruga.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uprava za poljoprivredno zemljište

ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

sa naznakom: Za KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2022. GODINI – Prijava na konkurs za raspodelu sredstava za (navesti vrstu radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja na koje se prijava odnosi) u 2022. godini (NE OTVARATI) ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.

Na poleđini koverte napisati ime i prezime ili naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/ 3281 – 541, 011/ 3348-046 i 011/ 3282-039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.

Izvor vesti: Uprava za poljoprivredno zemljište

Teme