Preduzetništvo

PORESKI KALENDAR ZA OKTOBAR 2022.

Foto: Pixabay.com

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za oktobar i dinamiku i rokove plaćanja poreza i doprinosa.

05. oktobar

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

10. oktobar

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

17. oktobar

 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za III kvartal 2022. godine
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za septembar mesec, ako je u septembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za treće tromesečje 2022. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u trećem tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize

31. oktobar

 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2023. godinu
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar 2022. godine

Teme