Banke

Intesa Sanpaolo usvojila konsolidovane rezultate na dan 30. septembar 2022.

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupacije u čijem sastavu posluje Banca Intesa, odobrio je konsolidovani izveštaj na dan 30. septembar 2022.

Rezultati za prvih devet meseci 2022. potvrđuju sposobnost grupe Intesa Sanpaolo da generiše solidnu profitabilnost i kreira vrednost za sve zainteresovane strane, čak i u kompleksnim kontekstima, zahvaljujući dobro diversifikovanom i otpornom poslovnom modelu, sa neto profitom, vođenim neto prihodom od kamata, u iznosu od 4,4 milijardi evra, kada se izuzme proces smanjenja rizika vezano za izloženost ka Rusiji. U trećem tromesečju 2022. izloženost ka Rusiji smanjena je za oko 65% (oko 2,3 milijarde evra) na 0,3% ukupnih kredita Grupe.

Generisanje vrednosti za sve zainteresovane strane takođe počiva na snažnoj posvećenosti Intesa Sanpaolo ESG kriterijumima. U prvih devet meseci, ovo se, između ostalog, manifestovalo i kroz jednokratnu podršku u iznosu od oko 50 miliona evra za zaposlene Grupe, ne uključujući rukovodioce, sa ciljem smanjenja uticaja inflacije, kao i kroz nekoliko humanitarnih inicijativa za podršku zaposlenima članice Grupe Pravex banke i stanovništvu Ukrajine.

„U prvih devet meseci 2022. naša Banka se suočila sa izuzetno složenim scenarijom. Snažna italijanska privreda demonstrirala je sposobnost da odreaguje na ozbiljnu međunarodnu krizu izazvanu sukobom u Ukrajini i značajno povećanje inflacije. Suočeni sa usporavanjem privrede sledeće godine, vidimo priliku za povratak rastu u narednoj godini zahvaljujući fleksibilnoj i dinamičnoj industrijskoj ekonomiji, sa konkurentnim kompanijama aktivnim na međunarodnim tržištima koje nas stavljaju u svetski vrh u pogledu trgovinskog bilansa,“ rekao je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo.

Neto profit od 4.367 miliona evra tokom prvih devet meseci 2022. godine, ne računajući povećanje ispravki vrednosti za izloženosti pod negativnim uticajem dešavanja u Ukrajini (rast od 9% u odnosu na 4.006 miliona evra u prvih devet meseci 2021. godine). Navedeni neto prihod od 3.284 miliona evra.

Operativna marža porasla je 2% u odnosu na prvih devet meseci 2021.

Operativni prihod porastao je 0,1% u odnosu na prvih devet meseci 2021.

Operativni troškovi smanjeni su 1,8% u odnosu na prvih devet meseci 2021.

Poboljšanja kvaliteta kredita:

• Smanjenje problematičnih kredita (NPL):

  • Smanjenje bruto problematičnih kredita od oko 54 milijarde evra u odnosu na najviši iznos zabeležen u septembru 2015. godine
  • Stanje problematičnih kredita opalo je za 25,5% bruto i 14,8% neto u odnosu na kraj 2021. godine
  • Udeo problematičnih u ukupnim kreditima iznosio je 2,4% bruto i 1,3% neto, i 1,9% i 1% prema EBA metodologiji; udeo bi iznosio 2,2% bruto i 1,2% neto uzevši u obzir smanjenje usled dodatne prodaje potraživanja planirane u 2022. za koju su već odvojena rezervisanja u 4. kvartalu 2021. godine, i 1,7% i 0,9% prema EBA metodologiji.

Anualizovan trošak rizika u prvih devet meseci 2022. godine od 54 baznih poena (u odnosu na 59 baznih poena 2021. godine), 27 baznih poena kada se izuzmu dodatna rezervisanja za izloženosti pod uticajem dešavanja u Ukrajini, netirano delimičnim oslobađanjem generičkih rezervisanja odvojenih 2020. godine za buduće uticaje Covid-19 (sa 25 baznih poena 2021. godine uz izuzeće rezervisanja za ubrzanje razduživanja nenaplativih kredita).

Solidan osnovni kapital, daleko iznad regulatornih zahteva:

• Pokazatelj adekvatnosti kapitala CET1 na dan 30. septembar 2022. godine, nakon izuzimanja iz kapitala 2,3 milijardi evra obračunatih dividendi u prvih devet meseci 2022. i otkup udela od 3,4 milijarde evra:

  • 12,6% „phased-in“
  • 12,4% „fully loaded“, ne uzimajući u obzir pozitivni uticaj od oko 110 baznih poena na osnovu apsorpcije odloženih poreskih sredstava (dta), od čega je oko 40 više od cilja poslovnog plana za period 2022-2025.

Teme