Selo&Planina&Grad

NACIONALNI PROGRAM ruralnog razvoja za period od 2022-2024. godine

Foto: Ljiljana Čvorović

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine.

Nacionalni program ruralnog razvoja (u daljem tekstu: Program) predstavlja srednjoročni operativno-planski dokument kojim se reguliše sprovođenje politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji za programski period 2022–2024. Ovim dokumentom definisani su: polazne osnove, opšti i specifični ciljevi politike ruralnog razvoja, vrste mera, i osnovna pravila za implementaciju, kao i indikatori za merenje ostvarenja ciljeva. Pored toga, predviđani su i finansijski okviri na nivou osnovnih grupa mera.

Program predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja ruralnih područja definisanih  Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014–2024. godine („Sl. glasnik RS“ br. 85/14). Programom je definisana i dinamika i način usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU).

Nacrt Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2022-2024. godine preuzeti – ovde

Akcioni plan za sprovođenje programa preuzeti – ovde

Teme