Banke

ERSTE BANKA Poslovanje u prvom kvartalu 2023. Viši depoziti, rast kredita pravnim licima, blagi pad kod stanovništva

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima – beleže blagi pad u odnosu na kraj 2022. godine i iznose 110,15 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata su viši za 1,9% i iznose 134,71 milijardu dinara.
  • Krediti pravnim licima – su porasli za 3,1% u odnosu na kraj 2022. godine i iznose 115 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su veći za 6,5% i iznose 101 milijardu dinara.
  • Dobit od kamata – viša je za 35,1% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 3,21 milijardu dinara, dok je dobit od naknada i provizija porasla i iznosi 0,81 milijardu dinara.
  • Neto dobit – na kraju prvog kvartala 2023. godine iznosi 1,92 milijarde dinara, što je za 57,9% bolji rezultat u odnosu na isti period 2022. godine, zahvaljujući snažnom rastu operativnih prihoda.
  • Bilansna suma – beleži rast sa 352 milijarde dinara na kraju 2022. godine na 363 milijarde dinara.
  • Adekvatnost kapitala iznosi 20,12%.
  • Koeficijent problematičnih kredita (NPL) – na kraju prvog kvartala 2023. godine iznosi 2,5%.

Na kraju prvog kvartala 2023. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je neznatno  opalo za 0,5% u odnosu na kraj prethodne godine, i iznosi 110,15 milijardi dinara. U poređenju sa krajem 2022. godine, stanja depozita stanovništva i mikro klijenata beleže rast od 1,9% i iznose 134,71 milijardu dinara.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima sa krajem prvog kvartala 2023. godine beleži rast od 3,1% i iznosi 115 milijardi dinara. Stanja depozita pravnih lica viša su za 6,5% u poređenju sa krajem 2022. godine i iznose 101 milijardu dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju prvog kvartala 2023. godine ostvarila 27,3% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, kao i rast operativnih rashoda za 4,8%. U odnosu na isti period 2022. godine, operativni rezultat Banke beleži rast od 70,7% i iznosi 1,85 milijardi dinara, dok je na kraju istog perioda 2022. godine banka ostvarila 1,08 milijardi dinara operativnog rezultata.

Na kraju prvog kvartala 2023. godine ostvareno je 3,21 milijardu dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 35,1% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je taj prihod iznosio 2,38 milijardi dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 7,1% i iznosi 0,81 milijardu dinara, dok je na kraju istog perioda prošle godine iznosila 0,75 milijardi dinara.

Ukupna neto dobit na kraju prvog kvartala 2023. godine iznosi 1,92 milijarde dinara, što je za 57,9% bolji rezultat u odnosu isti period 2022. godine, kada je neto dobit iznosila 1,21 milijardu dinara. Koeficijent problematičnih kredita (NPL) na kraju prvog kvartala iznosi 2,5%.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju prvog kvartala 2023. godine veći je za 0,6% u odnosu na kraj 2022. godine, tako da sada Erste Banka ima oko 157 hiljada aktivnih korisnika internet i mobilnog bankarstva. Mreža Erste Banke broji 87 poslovnih jedinica na kraju prvog kvartala 2023. godine.

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima, te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti, i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

Teme