Preduzetništvo

PORESKI KALENDAR ZA oktobar 2023.

Foto: Pixabay.com

Poreska uprava objavila je poreski kalendar – datuma kada dospeva plaćanje poreza i doprinosa za oktobar 2023.

02. oktobar

Podnošenje poreske prijave na obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za avgust 2023. godine.

05. oktobar

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu septembru, na Obrascu OZU.

– Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za septembar mesec i uplata sredstava.

10. oktobar

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja  na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec septembar.

– Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost  na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec septembar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

16. oktobar

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec septembar.

– Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za III kvartal 2023. godine.

– Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec septembar.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za mesec septembar.

– Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec septembar.

– Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za septembar mesec, ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

– Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za treće tromesečje 2023. godine.

– Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u trećem tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec septembar.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 30. septembra.

– Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec septembar, na Obrascu PP OA.

– Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za  mesec septembar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

30. oktobra

– Podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za treći kvartal 2023. godine.

31. oktobra

– Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2024. godinu.

– Podnošenje poreske prijave na obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za septembar 2023. godine.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u oktobru mesecu.

Teme