Banke

POSLOVANJE U 2023. ERSTE BANKE Porast kredita i depozita u skoro svim segmentima

  • Krediti pravnim licima uvećani su za 10,8% u odnosu na kraj 2022. godine i iznose 123,57 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su porasli za 15,1% i na kraju 2023. godine iznose 109,13 milijardi dinara.
  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima su blago opali za 1,3% u odnosu na kraj 2022. godine i iznose 109,24 milijarde dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata su uvećani za 9,8% i na kraju 2023. godine iznose 145,21 milijardu dinara.
  • Dobit od kamata viša je za 43,3% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 14,62 milijarde dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 8,5% i iznosi 3,64 milijarde dinara na kraju 2023. godine.
  • Neto dobit na kraju 2023. godine iznosi 5,55 milijardi dinara.
  • Bilansna suma je uvećana za 7,6%, sa 352 milijarde dinara na kraju 2022. godine, na 379 milijardi dinara na kraju 2023. godine.
„Protekla godina bila je veoma izazovna, ali me raduje što mogu da kažem da smo, zahvaljujući izuzetnoj predanosti naših zaposlenih i velikom poverenju naših klijenata, uspeli da prevaziđemo sve prepreke. O ovome svedoči porast kredita i depozita u skoro svim segmentima poslovanja, kao i bilansna suma veća za 7,6 procenata u odnosu na godinu pre. Uprkos promenljivim makroekonomskim okolnostima, naša strateška posvećenost tome da klijentima budemo stabilan oslonac i podrška na svakom koraku njihovog finansijskog putovanja, bila je ključna u očuvanju, ali i poboljšanju naših rezultata. Nastavićemo da inoviramo i unapređujemo naše proizvode i usluge kao ključni partner u ostvarivanju finansijske stabilnosti i finansijskog zdravlja naših klijenata”, izjavila je Jasna Terzić, predsednica Izvršnog odbora Erste Banke a.d. Novi Sad.

Koeficijent problematičnih kredita (NPL) na kraju 2023. godine iznosio je 2,8%.

Na kraju četvrtog kvartala 2023. godine stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je blago opalo, za 1,3% u odnosu na kraj 2022. godine, i iznosi 109,24 milijarde dinara. U poređenju sa krajem 2022. godine, stanja depozita stanovništva i mikro klijenata beleže rast od 9,8% i iznose 145,21 milijardu dinara na kraju 2023. godine.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima je krajem četvrtog kvartala 2023. godine zabeležilo rast od 10,8% u odnosu na kraj 2022. godine i iznosi 123,57 milijardi dinara. Stanja depozita pravnih lica takođe beleže promenu – viša su za 15,1% u poređenju sa krajem 2022. godine i iznose 109,13 milijardi dinara na kraju 2023. godine.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju četvrtog kvartala 2023. godine ostvarila za 34,5% više operativnih prihoda u odnosu na isti period 2022. godine, generisanih rastom volumena, tržišnih stopa i ukupnog poslovanja, kao i rast operativnih rashoda za 14% usled troškova ulaganja u novi informacioni sistem. U odnosu na isti period 2022. godine, operativna dobit Banke beleži rast od 71,6% i iznosi 8,34 milijarde dinara na kraju 2023. godine.

Na kraju četvrtog kvartala 2023. godine ostvareno je 14,62 milijarde dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 43,3% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je ta dobit iznosila 10,2 milijarde dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 8,5% i iznosi 3,64 milijarde dinara, dok je na kraju istog perioda 2022. godine iznosila 3,35 milijarde dinara.

Ukupna neto dobit na kraju četvrtog kvartala 2023. godine iznosi 5,55 milijardi dinara. Bilansna suma je uvećana za 7,6%, sa 352 milijarde dinara na kraju 2022. godine, na 379 milijardi dinara na kraju 2023. godine.

Koeficijent problematičnih kredita (NPL) na kraju četvrtog kvartala 2023. godine iznosio je 2,8%.

Broj korisnika digitalnih kanala na kraju četvrtog kvartala 2023. godine je veći za 7,8% u odnosu na kraj 2022. godine, tako da sada Erste Banka ima oko 168 hiljada aktivnih digitalnih korisnika. Mreža Erste Banke broji 87 poslovnih jedinica na kraju četvrtog kvartala 2023. godine.

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima, te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti, i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

NAPOMENA 1: Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.

NAPOMENA 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

Teme