Banke

NARODNA BANKA SRBIJE omogućila tehičku pripremu i proveru IPS QR kôda putem servisa na posebnom delu internet prezentacije NBS

Foto: NBS

Narodna banka Srbije obaveštava sve zainteresovane privredne subjekte da je omogućila tehničku pripremu (generisanje) NBS IPS QR kôda i tehničku proveru (validaciju) pripremljenog IPS QR kôda putem servisa koja se nalazi na posebnom delu internet prezentacije Narodne banke Srbije – stranica IPS QR kôd.

Posetiocima sajta omogućeno je da, putem jednostavnog servisa generišu sopstveni NBS IPS QR kôd na brz i jednostavan način, u skladu sa tehničkom specifikacijom i preporukama Narodne banke Srbije, kao i da izvrše proveru već pripremljenog IPS QR kôda u tehničkom smislu.

Jednostavno popunjavanje definisanih elemenata

Generator NBS IPS QR kôda obuhvata tehničku pripremu NBS IPS QR kôda koji korisniku (primaocu plaćanja) omogućava da kreira ovaj kôd jednostavnim popunjavanjem definisanih elemenata koji su prikazani u formi polja za popunjavanje ili tako što će elemente za kreiranje NBS IPS QR kôda upisati u formi tekstualnog zapisa (eng. string). Generisani NBS IPS QR kôd, koji je u skladu sa tehničkim zahtevima utvrđenim propisom, korisnik može preuzeti, a ako postoje greške – korisniku će biti prikazan ispis svake greške koja je ustanovljena. Potrošači mogu da plate račune na kojima je odštampan NBS IPS QR kod, jednostavno u dva-tri klika na mobilnom telefonu, bez prekucavanja podataka u nalog za plaćanje.

Smanjuje se mogućnost nastanka greške platioca

NBS IPS QR kôd generisan putem Generatora Narodne banke Srbije i prikazan na računima-fakturama omogućiće primaocima plaćanja da pruže uslugu svojim klijentima (platiocima) – da automatski, skeniranjem NBS IPS QR kôda, formiraju nalog za prenos sa podacima koji su prethodno definisani u kôdu. Platilac će, skeniranjem tog kôda u aplikaciji mobilnog bankarstva koju ima instaliranu na mobilnom uređaju, u dva-tri koraka, platiti željeni račun/fakturu. Na ovaj način, primalac plaćanja smanjuje mogućnost nastanka greške platioca prilikom popunjavanja elemenata naloga za prenos i nudi mu komfor jednostavnog iniciranja platne transakcije.

Validator obuhvata tehničku proveru već pripremljenog IPS QR kôda putem učitavanja datoteke koja sadrži IPS QR kôd u formatima koji su definisani i prikazani na stranici IPS QR kôd. Nakon validacije učitanog IPS QR kôda, korisniku se prikazuje podatak da li je IPS QR kôd usklađen s tehničkim zahtevima utvrđenim propisom ili postoje određene greške u IPS QR kôdu – u kom slučaju će korisniku biti prikazan ispis svake greške koja je ustanovljena.

Radi boljeg razumevanja grešaka koje korisnici mogu načiniti prilikom generisanja NBS IPS QR kôda, odnosno koje se prikazuju nakon validacije učitanog IPS QR kôda, na stranici IPS QR kôd date su i preporuke za korišćenje generatora NBS IPS QR kôda kojima se pružaju bliža pojašnjenja koja se odnose na tehničku pripremu NBS IPS QR kôda i tehničku proveru IPS QR kôda.

Takođe, Narodna banka Srbije je, u prethodnom periodu, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, sprovodila aktivnosti kako bi javna preduzeća i ustanove, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, gradske i opštinske uprave, odnosno Odeljenja lokalne poreske administracije u Republici Srbiji omogućili primenu NBS IPS QR kôdova na svojim računima/fakturama. Pregled navedenih subjekta koji su omogućili NBS IPS QR kôdove na svojim računima/fakturama možete pogledati na internet prezentaciji NBS.

IPS QR kod ima EPS, Infostan, Telekom, Telenor, VIP, SBB, Merkur osiguranje, DDOR, Uniqa osiguranje

Pored subjekata navedenih u Pregledu, podsećamo i da su privredni subjekti koji su sarađivali sa Narodnom bankom Srbije na implementaciji NBS IPS QR kôdova u tehničkom smislu, a na svojim računima-fakturama već imaju NBS IPS QR kôdove: JP Elektroprivreda Srbije, JКP Infostan tehnologije, Telekom Srbija a.d., Telenor d.o.o, JКP Informatika Novi Sad, VIP MOBILE DOO, SBB DOO, MERКUR OSIGURANJE ADO, DDOR NOVI SAD, UNIQA OSIGURANJE ADO.

U centralnoj banci podsećaju da na internet prezentaciji NBS možete pogledati video kako da jednostavno platite račun skeniranjem NBS IPS QR kôda odabirom opcije „IPS skeniraj“ u aplikaciji mobilnog bankarstva koju imate instaliranu na mobilnom uređaju,

Teme