Banke

Erste Bank a.d. Novi Sad: Pozitivan rezultat na kraju 2022. godine generisan rastom kredita u svim segmentima

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 5,3% u odnosu na kraj 2021. godine i iznose 110,71 milijardu dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata uvećani za 7,7% i iznose 132,18 milijardi dinara.
  • Krediti pravnim licima porasli za 9,1% u odnosu na kraj 2021. godine i iznose 111,55 milijardi dinara; depoziti pravnih lica viši za 13,3% i iznose 94,84 milijarde dinara.
  • Dobit od kamata viša za 13,8% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 10,20 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 22,0% i iznosi 3,35 milijardi dinara.
  • Neto dobit na kraju 2022. godine iznosi 2,34 milijarde dinara.
  • Bilansna suma je uvećana za 10,3%, sa 320 milijardi dinara na kraju 2021. godine na 352 milijarde dinara.
  • NPL koeficijent je na kraju 2022. godine iznosio 2,5%.
Jasna Terzić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke

„Ponosna sam što smo i ove godine zabeležili rast u najvažnijim segmentima poslovanja. Solidan rast kredita usvim kategorijama i dvocifren rast depozita pravnih lica potvrđuju da klijenti u nama prepoznaju sigurnog partnera na kojeg uvek mogu da se oslone. Ovo ne bi bilo moguće da svi zaposleni ne ulažu ogroman trud kako bi izašli u susret potrebama klijenata. Posebno me raduje činjenica što smo tokom sva četiri kvartala 2022. godine bili na prvoj poziciji na tržištu* kada je reč o korisničkom iskustvu fizičkih lica. Nastavićemo da budemo oslonac našim klijentima, pružajući im, pored personalizovanih bankarskih proizvoda, i višeslojnu podršku kroz različite edukativne i savetodavne programe, po kojima smo prepoznatljivi na tržištu“, izjavila je Jasna Terzić, predsednica Izvršnog odbora Erste Banke a.d. Novi Sad.


Na kraju 2022. godine stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 5,3% u odnosu na kraj prethodne godine i iznosi 110,71 milijarda dinara. U poređenju sa krajem 2021. godine, stanja depozita stanovništva i mikro klijenata beleže rast od 7,7% i iznose 132,18 milijardi dinara. Stanje kredita plasiranih pravnim licima je sa krajem 2022. godine zabeležilo rast od 9,1% u odnosu na kraj 2021. godine i iznosi 111,55 milijardi dinara. Stanja depozita pravnih lica takođe beleže promenu – viša su za 13,3% u poređenju sa krajem 2021. godine i iznose 94,84 milijarde dinara.


U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju 2022. godine ostvarila 16% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, kao i rast operativnih rashoda za 9,9%. U odnosu na isti period 2021. godine, operativna dobit Banke beleži rast od 28,8% i iznosi 4,86 milijardi dinara, dok je na kraju istog perioda 2021. godine banka ostvarila 3,77 milijardi operativnog rezultata.


Na kraju 2022. godine ostvareno je 10,20 milijardi dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 13,8% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je taj prihod iznosio 8,96 milijardi dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 22% i iznosi 3,35 milijardi dinara dok je na kraju istog perioda prošle godine iznosila 2,74 milijarde dinara. Ukupna neto dobit na kraju 2022. godine iznosi 2,34 milijarde dinara, što je za 2,7% niži rezultat u odnosu na kraj istog perioda 2021. godine, kada je neto dobit iznosila 2,41 milijardu dinara. NPL koeficijent je na kraju 2022. godine iznosio 2,5%.


Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju četvrtog kvartala 2022. godine je veći za 20,8% u odnosu na kraj 2021. godine, tako da sada Erste Banka ima oko 156 hiljada aktivnih korisnika. Mreža Erste Banke broji 87 poslovnih jedinica na kraju 2022. godine.

Prognoza


Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije u ostvarivanju njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno oboljšavanje usluge klijentima, kao i konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti, i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.
Napomena 1: Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.
Napomena 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

*Izvor: Istraživanje Banking Market Monitor Q1-Q4 2022; istraživanje sprovela agencija za istraživanje tržišta IMAS iz Austrije.

Teme