Preduzetništvo

PORESKI KALENDAR ZA FEBRUAR 2023. godine

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za februar 2023. godine.

06. februar

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10. februar

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

17. februar

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za prvi kvartal 2023. godine.

Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za prvi kvartal 2023. godine.

Podnošenje prijave za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za 2023. godinu za samostalne umetnike. Prijava se podnosi na Obrascu PPD-SU – Prijava za utvrđivanje obaveza doprinosa za samostalne umetnike.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u januaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika  PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

28. februar

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2023. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Teme