Preduzetništvo

PORESKI KALENDAR ZA MART 2023. godine

Foto: Pixabay.com

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za mart 2023. godine.

06. mart

– Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

– Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10. mart

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15. mart

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

– Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec.

– Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

– Podnošenje obrasca PID PDV 1 za februar mesec ako je u februaru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika  PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

– Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

– Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

31. mart

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene  zarade za februar 2023. godine.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Teme