Preduzetništvo

PORESKI KALENDAR novembar 2023.

U novembru poreski obveznici bi trebalo da obrate pažnju na četiri važna datuma do kada je neophodno dostaviti dokumentaciju ili platiti namete, kako bi se izbegle zatezne kamate.

6. novembar

– Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa  zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu oktobru, na Obrascu OZU.

– Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za oktobar mesec i uplata sredstava.

10. novembra

– Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec oktobar.

– Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec oktobar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15. novembar

– Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec oktobar.

– Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec oktobar.

– Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike za četvrti kvartal 2023. godine.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje  doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec oktobar.

– Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec septembar.

– Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za oktobar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec oktobar.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. oktobra.

– Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec oktobar, na Obrascu PP OA.

– Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za  mesec oktobar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

30. novembar

– Podnošenje poreske prijave na obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za oktobar 2023. godine.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Teme