Preduzetništvo

PORESKI KALENDAR za decembar 2023. godine

Foto: Pixabay.com

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za decembar 2023. godine.

05. decembar

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu novembru, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za novembar mesec i uplata sredstava.

11. decembar

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec novembar.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec novembar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15. decembar

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec novembar.

Podnošenje obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2024. godini.

Podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2024. godini neće vršiti isplatu lične zarade.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec novembar.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec novembar.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec novembar.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec novembar.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 30. novembra.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec novembar, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec novembar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

29. decembar

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. decembra.

Teme