Preduzetništvo

PORESKI KALENDAR za jun 2023. godine

Foto: www.pixabay.com

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za jun 2023. godine:

5. jun 2023.
Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u maju mesecu, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za maj mesec i uplata sredstava.

12. jun 2023.

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec maj.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec maj od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15. jun 2023.

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za mesec maj.

Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec maj.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec maj.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec maj.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec maj.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec maj.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. maja.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec maj, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za maj mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

29. jun 2023.

Podnošenje:

– Poreske prijave za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, na Obrascu PDP, uz koju se podnosi odgovarajući propisani poreski bilans:

– Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 1.1. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PB 1,

– Poreski bilans stalne poslovne jedinice za period od 1.1. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBPJ,

– Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od 1.1. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN,

– Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od 1.1. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN 1,

– Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke za period od 1.1. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN 2,

– Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije za period od 1.1. do 31.12.2022. godine, na Obrascu PBN 3.

Uz navedene poreske bilanse podnose se propisani obrasci i ostala propisana poslovna dokumentacija.

Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2022. godinu i plaćenih akontacija.

30. jun 2023.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2023. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu junu.

Teme